Δικαιώματα επί Ναυαγίων

Πλωτά ναυπηγήµατα κάθε κατηγορίας, που βυθίστηκαν ολοσχερώς ή µερικώς και παραµένουν ως ναυάγια στο βυθό της κατά νόµο θαλάσσιας περιοχής του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., βαρύνονται µε δικαιώµατα που υπολογίζονται σε Ευρώ ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας(GT) και ηµέρα ως εξής:

1 - 90 ηµέρες
0,016
/GT/ημέρα
91 - 180 ηµέρες
0,032
/GT/ημέρα
181 ηµέρες και άνω
0,064
/GT/ημέρα
  • µέχρι την ανέλκυσή τους
1 - 90 ημέρες
0,016
/GT/ημέρα
91 - 180 ημέρες
0,032
/GT/ημέρα
181 ημέρες και άνω
0,064
/GT/ημέρα
  • μέχρι την ανέλκυση τους
  • Στην περίπτωση που η ανέλκυση των ναυαγίων δεν πραγµατοποιηθεί µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, δύναται ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. να προβεί στην ανέλκυση ή διάλυση των ναυαγίων, µε δικές του δαπάνες και με ευθύνη του κυρίου, και να αξιώσει την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης.
  • Η διαδικασία ανέλκυσης ή διάλυσης των ναυαγίων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 9 του Ν. 2881/2001, όπως ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο

Τη φωτοσήµανση των ανωτέρω ναυαγίων επιµελείται η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. δια της Υπηρεσίας Φάρων, καταλογίζοντας την εκάστοτε δαπάνη σε βάρος των υπόχρεων.

Εφόσον υποβληθεί αίτηση ανέλκυσης / διάλυσης του ναυαγίου, το ∆.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. µε απόφασή του καθορίζει τους όρους εκτέλεσης του έργου, προσδιορίζοντας συγχρόνως και εύλογο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωσή του έργου. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήµατος παρέχεται έκπτωση 50%, στα αντίστοιχα δικαιώµατα της παραγράφου 9.1., που βαρύνουν το ναυάγιο.

Επιβλαβή-επικίνδυνα πλοία

Ενδεικτικός πίνακας με τα επικίνδυνα-επιβλαβή πλοία στον θαλάσσιο χώρο της Ελευσίνας, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.